עדים בקידושין

שאלה:
כאשר החתן אומר לשני עדים אתם עדי, האם אדם זר שיראה את החופה ויכוון להיות עד גם ייחשב עד, נפק"מ אם הוא עד פסול האם יפסול את הקידושין?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: לא.  אמנם אנחנו מחמירים במקרה ההפוך, כלומר שני עדים פסולים אבל יתכן שיש עדים כשרים בציבור.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint