אבלות

שאלה:
האם איסור ביקור בבית העלמיןבשנת האבל הראשונה היא הלכה או מנהג ואם זה הלכה איפה זה כתוב

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב:

אין איסור.  אלא לא ראוי לבקר יותר מדי.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint