תאריך לועזי

שאלה:
האם מותר לכתוב תאריך לועזי על המצבה

נשלחה

תשובה:
על ידי: מרדכי ציון

שאלה קטועה

להדפסת השו"תPrint