גניבה

שאלה:
האם יש דין גניבה בין אדם לראשות ממשלתית כגון התבטלות בזמן עבודה במשרד ממשלתי או שדיני גניבה חלים על בין אדם לאדם בלבד

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

ודאי בין אדם לממשלה.  עיין שו"ת יחוה דעת.

להדפסת השו"תPrint