שאלה

שאלה:
האם ראוי / מותר שמנקה גוי (ערבי וכד.) ינקה בית כנסת

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב מרדכי ציון

עדיף שלא.

להדפסת השו"תPrint