ברכת האילנות

שאלה:
אנו בתחילת אדר ואילנות הפרי בשיא פריחתם. עתה אנו נהנים ובניסן עשויה הפריחה כבר להסתיים לגמרי או כמעט. האם ניתן לברך כבר עתה ברכת האילנות?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

ספרדים מברכים רק בניסן, ואשכנזים מברכים אף באדר ובאייר.

להדפסת השו"תPrint