שיער פזור לבנות

שאלה:
מה דעת הרב בעניין הליכת בנות בשיער פזור?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי פרידפרטיק

מותר בתנאי שאינו מושך תשומת הלב.  ועדיף לקלוע.

להדפסת השו"תPrint