באר שבע

שאלה:
כמה אנשים שהתפללו תפילת ערבית אפשר לצרף למניין חדש

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי פרידפרטיק

תשובות הרב: צריך ששה אנשים שלא התפללו.

בברכות התורה

להדפסת השו"תPrint