הפטרת יונה

שאלה:
מה המקור והטעם למה שאומרים העולם שמפטיר יונה ביוהכ"פ הוא סגולה לעשירות? מהיכן יצא דבר זה ולמה?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

לא קשור. הטעם משום כח התשובה. אין סגולה כזה אלא תשובה, תפילה וצדקה.

להדפסת השו"תPrint