תורה ותפילה מירושלים

חזרה לרשימת השיעורים

קבורת חייל גוי בבית קברות יהודי

הועבר ע"י : הרב שלמה אבינר

מן הדין אסור לקבור גוי בבית קברות יהודי. נפסק שאין קוברים רשע על יד צדיק, ואפילו רשע גדול על יד רשע קטן, כגון נסקלים על יד נחנקים. כמו כן אסור לקבור גוי על יד יהודי. מכל מקום מובא במסכת גיטין (סא, א), שמפני דרכי שלום התירו לקבור גוי על יד יהודי, וכן לפרנס את ענייהם ולבקר את חוליהם.

הרמב"ם אומר שקוברים גויים עם מתי ישראל, ומפרנסים עניים גוים עם עניים יהודים (הלכות מלכים י, יב). מה המובן של "עם"? הב"ח מביא פירוש ראשון, שאין מצווה לדאוג לגוי עני, חולה או מת, אלא אם כן הוא יחד עם יהודי באותו מצב, שאז יש לדאוג לו משום דרכי שלום. הב"ח דוחה פירוש זה, שהרי במקום אחר כותב הרמב"ם שגם גוי לבדו יש לקבור ולדאוג לו אם הוא חולה או עני (הלכות אבל יד, יב). לכן מפרש הב"ח את הביטוי "עם", שאם מצאו יהודי וגוי מתים ומונחים זה לצד זה, קוברים אותם יחד באותו מקום ובאותה חצר, לא כפי הדין הרגיל שאין קוברים גוי על יד יהודי (ב"ח יו"ד קנא).

לאור האמור, הגר"ש גורן פסק לקבור גוים יחד עם יהודים. אמנם לא ממש אחד ליד השני, אך באותו בית קברות, כך הוא הבין את הביטוי "באותה חצר". לעומתו, הג"ר קוליץ, הרב הראשי של ירושלים, הסביר ש"באותה חצר" הכוונה שהחצר תהיה משותפת, אך תהיה גדר שמפרידה בין הקברים. הגר"ש גורן הסביר שפסק כפי שפסק, משום שהוא לומד קל וחומר מדברי הב"ח: שם התירו לקוברם יחד מפני שהגוי נהרג יחד עם היהודי, אז קל וחומר במקרה שלנו, שמדובר בגוי שחושב שהוא יהודי וגם נלחם בשביל יהודים. אין זה גוי שנהרג בצורה אקראית, אלא גוי שמסר את נפשו בשביל עם ישראל, ולכן יש לקוברו באותו בית קברות.