תורה ותפילה מירושלים

חזרה לרשימת השיעורים

שו"ת בענייני שידוכים

הועבר ע"י : הרב שלמה אבינר

האם מותר להתחתן עם בעלת תשובה?

ודאי, אין בעיה. עיין רמב"ם בהלכות תשובה (פ"ז), מי שעשה תשובה אינו סוג ב'. להיפך, הוא מאוד אהוב על הקב"ה וכל עוונותיו נמחקו. הרי קיים איסור להזכיר דבר או חצי דבר מעברו. קיימת מחלוקת בין הפוסקים, מה עדיף - בעלת תשובה או צדיקה גמורה? ישנן מעלות לכאן ולכאן.

לסיכום, זה לא משנה.  

 

האם מותר להתחתן עם בחורה שעשתה המון חטאים?

התשובה מוחקת הכל. יהושע בן-נון התחתן עם רחב שהייתה מושחתת לגמרי מכף רגל ועד ראש (זבחים קטז, ב). היא עשתה תשובה והתגיירה והוא התחתן איתה. יצאו מהם שמונה מלכים ונביאים (מגילה יד, א). אפילו בתפילת 'עלינו לשבח', שחיבר יהושע בן-נון, יש פסוק שאמרה רחב: "כי ד' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד" (יהושע ט, יא).

 

האם מותר להתחתן עם בחורה שאחד מהוריה בעייתי?

אינני יכול לענות משום שאני נוגע בדבר. יש לי סבא אחד שהתחתן עם בחורה שהייתה בתו של גנב וסבא אחד שהתחתן עם בחורה שהייתה בתו של רוצח. זה לא לשון הרע מכיוון שכולם מכירים אותם: אחד קראו לו יצחק אבינו והשני קראו לו יעקב אבינו. מה הבחורה אשמה? צריך לדון אותה על פי מי שהיא.

 

האם מותר להתחתן עם גיורת?

כן. בועז התחתן עם גיורת ויצא מזה משיח. פלוני אלמוני לא רצה להתחתן עם גיורת והפסיד (עיין רות רבה ז ו, ט. 'אם הבנים שמחה' עמ' רסג-רסה). גר שנתגייר הוא כתינוק שנולד. האם יש בעיה להתחתן עם אישה שנולדה?

 

האם מותר להתחתן עם בחורה שאביה גוי?

מסופר בגמרא במסכת יבמות (מה, א), על אדם שבא אל רב ושאל אותו: "מה דינו של מי שנולד לאב גוי ולאם יהודיה?" ענה לו רב: "כשר". אמר לו: "אם כך, תן לי את בתך לאישה" (אותו אדם היה בן לאב גוי). השיבו רב: "לא, ואפילו יהא אדם זה גדול כיהושע בן נון איני נותן לו בתי לאישה, אף על פי שכשר הוא". שאלוהו תלמידיו: "ומה יעשה אדם כזה?" השיב: "או שישא אישה שאף היא בת גוי, או שיסע למקום בו אין מכירים אותו ושם יישא אישה כרצונו". תמה על זה הג"ר יעקב ישראל קניבסקי ('קהילות יעקב' על מסכת יבמות ס' מד), שלכאורה מוכח מכאן שמותר לאדם להסתיר פגם משמעותי שיש בו, כגון שהוא בן גוי! ומתרץ שכיוון שנפסק שבן הגוי כשר ללא סייג (רמב"ם, הלכות איסורי ביאה טו, ג), אין זה נחשב פגם משמעותי שצריך לגלות.

[בספר 'והערב נא' של הג"ר יצחק זילברשטיין (ח"ב עמ' 188-190), מובא סיפור על זוג שהתחתן ולמחרת נשמעו דפיקות בדלת ביתם. החתן פתח את הדלת ונדהם לראות מולו אדם ערבי חבוש בכפייה. שאל אותו החתן: "מה אתה מחפש כאן?" -"נעים מאוד", השיב הערבי, "רציתי רק לבשר לך שאני חמיך!" החתן התחלחל כולו, הוא הבין כי אמה של כלתו נישאה לערבי זה, ויש לו חותן ערבי. (מאוחר יותר התברר שאמה של כלתו עזבה כבר את הערבי ולכן ביקש לנקום בצאצאיה ולקלקל את השידוך). מיד הוא ברח לבית הוריו. הכלה האומללה הגיעה לביתו של הג"ר זילברשטיין על מנת שיעזור לה להחזיר את בעלה. אחד מתושבי השכונה הביא את החתן לביתו של הרב והלה טען, שמאחר ומדובר בעניין כה מזעזע יש כאן "מקח טעות" והקידושין בטלים.  הג"ר זילברשטיין הביא את הגמרא במסכת יבמות (שם) על האדם שנולד לאם יהודיה ואב גוי, ורב אמר לו שיסע למקום בו אין מכירים אותו ושם יתחתן, ושאל: "כיצד האמוראים השיאו עצה כזו שכרוכה בגניבת דעת והונאת הבריות?" והביא את תשובת הרב קניבסקי (עיין לעיל), והוסיף: "נכון שלכתחילה אף בת ישראל לא תסכים להינשא לבן לאב נכרי, אולם, בדיעבד לאחר שכבר נישאו ונקשרו זה לזו בחיבה, יש להניח שלא תסכים הכלה להתגרש כשתיוודע לה זהות בעלה, מאחר והזיווג קשה כקריעת ים סוף, והגירושין קשים הם מאד ומי יודע מי יזדמן לה עוד. לכן אין הוא חייב לגלות שאביו גוי, הואיל ובדיעבד לאחר שכבר נישאה לו, לא תדרוש להתגרש ממנו, ונמצא שלא נחשב הוא ל'גונב דעת' בזה שלא גילה את זהותו ואין בזה איסור הונאה. ע"כ אף בנידון שלנו אין כאן מקח טעות, הקידושין של בני הזוג קיימים!" סיים הג"ר זילברשטיין את הסיפור: "החתן שמע את דברינו, ובסיעתא דשמיא קיבלם בשמחה, ולפנות בוקר נשמעה בביתנו שירת 'עוד ישמע בערי יהודה'... כעבור תשעה חודשים נולד בשעה טובה בנם הראשון של בני הזוג, והם החליטו לקרוא לו יעקב ישראל, על שם הרב יעקב ישראל קניבסקי, שבזכות דבריו הסכים החתן לשוב לרעייתו."]

 

האם מותר להתחתן עם בחורה שנולדה להורים שאינם מקפידים על דיני טהרת המשפחה?

הרב הראשי לישראל הגרא"י אונטרמן הביא סיפור: "מעשה בבחורה, שהוצעו לה שני שידוכים. האחד בחור בן תורה אבל הוא בן הנידה (שהוריו אינם מקפידים על דיני טהרת המשפחה), והשני בחור שאינו בן תורה ואין בו פגם בן הנידה. הורה רב גדול, שעדיף הראשון, מפני שהתורה שלמד טיהרה פגמו זה. ומכאן שמעלת התורה עדיפה וגוברת על פגם בן הנידה" (חוברת 'טהרת המשפחה והיקף השפעתה' עמ' יב, כמדומני בשם ה'חזון איש').

עוד מסופר על אבא אחד ששאל את הרבי מסטמאר: "הציעו לבתי בחור שהוא בעל תשובה, מה דעת הרב?" אמר הרבי מסטמאר: "הוא בן תורה?" ענה האב: "כן". אמר לו הרבי: "אם כן, אין בעיה. 'מקווה ישראל ד' - מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל' (ירמיהו יד, ח. יומא ח, ט). אם הבחור לומד תורה, זה יותר טוב מכל מקווה" (ועיין קונטרס 'קהילת ישראל').

הכלל הכי חשוב בשידוכים הוא "מי ומי ההולכים" – "מי ומי" ראשי תיבות – מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך (ספר 'חופת חתנים' לרבי רפאל מילדולה, דיני זיווג עמ' יא).

 

האם מותר להתחתן עם בחורה גרושה?

אישה גרושה זה בסדר גמור. כמובן, יש לברר היטב את הרקע לגירושין, אך להיות גרושה זו לא סטיגמה. אדרבה, על פי רוב היא גיבורה שבגיבורות. היא עברה ייסורים שמירקו אותה. היא סבלה מבדידות שהכשירה אותה לחברות אמת. היא נשאה לבדה את העול של חינוך הילדים.

צריך להתחתן עם אישה בעלת מידות טובות גם אם היא גרושה.

 

האם מותר להתחתן עם אלמנה?

כן. שמא תאמר: "אולי היא עדיין אוהבת את בעלה הקודם?". אולי, אך אם היא החליטה להתקדם סימן שהיא יצאה מזה. חשוב מאוד לדעת שאלמן ואלמנה המחליטים להתחתן, צריכים להסיר מלבם את העבר ולפתוח דף חדש.

 

האם מותר להתחתן עם בחורה שיש לה ילד או שניים?

אם מדובר על ילדים קטנים זה בסדר גמור, אתה תהיה עבורם אבא לכל דבר. אך אם מדובר בילדים גדולים זה מסובך, לפעמים יש מתחים גדולים מאוד.

 

האם מותר להתחתן עם בחורה מבוגרת ממני?

איפה כתוב שהאיש צריך להיות מבוגר יותר מהבחורה? אומרים שהבחורה מתבגרת יותר מהר מהבחור, כמו שרואים שיש בת מצווה לפני בר מצווה. כשמאוד צעירים זה משפיע, אבל כשמבוגרים אין בעיה.

 

האם מותר להתחתן עם בחורה מעדה אחרת?

כל היהודים שווים. אין משמעות לעובדה שהאחד הוא בן עדה זו ובן זוגו בן לעדה אחרת. קנה המידה הוא התאמה בגיל, ברמה האינטלקטואלית, בהשקפת העולם, במנטליות, באופי וכיוצא בזה. גם בזמן שהייתה בישראל חלוקה שבטית התחתנו זה עם זה. כגון מנוח, שאביו היה משבט דן ואמו משבט יהודה (במדבר רבה י, ה). רק בדור באי הארץ התבקשה בת יורשת נחלה להתחתן עם בני שבטה כדי שלא תיסוב נחלה ממטה אל מטה, כמו שקרה אצל בנות צלפחד. אך מלבד זה, לא הייתה הגבלה על קשרי חיתון בין השבטים (עיין בבא בתרא קכ, א). קל וחומר בימינו, שהחלוקה השבטית נעלמה, אין להמציא הבדלים חסרי משמעות בין עדות.

 

האם מותר להתחתן עם בחורה שמדברת בלי להפסיק?

ודאי. הרי אינה רוצה לחלוק על דברי חז"ל (קידושין מט, ב) שעשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשעה קבין נטלו נשים וקב אחד נטלו גברים.

 

האם מותר להתחתן עם בחורה שתקנית?

אם יושבים ושותקים, כנראה ששניכם לא דברנים. צריך להכין נושאים. זה נראה מוזר? איפה כתוב שאסור להיות מוזר. זה מלאכותי? איפה כתוב שאסור להיות מלאכותי. גם הכיפה, החולצה והחשמל מלאכותיים, הכל מלאכותי. אפילו הגמרא לא ירדה מהשמיים, חכמים הרכיבו בחכמתם. היא תלמד לדבר. אלה דברים שלומדים.

 

האם מותר להתחתן עם בחורה ענייה?

מומלץ. אם אתה מתחתן עם בחורה עשירה היא רגילה לאורח חיים כזה, אח"כ זה חסר לה והיא סובלת. אמנם אינה באה בדרישות אבל היא סובלת. לעומתה, בחורה ענייה רגילה לחיות בצמצום ולא תסבול מהמצב. מעשה ברבנו הרב צבי יהודה ששאל את מרן הרב זצ"ל על שני שידוכים שהציעו לו, בחורה עשירה ובחורה ענייה. אם יתחתן עם הבחורה העשירה הוא יוכל ללמוד בשקט אבל לא יוכל לתת לה כל מה שהיא רוצה, ואם יתחתן עם הבחורה הענייה, היא כבר רגילה לחיות בדוחק אבל הוא יצטרך לדאוג לפרנסה. מרן הרב אמר לו שיחליט לבד. בסוף הוא החליט להתחתן עם הבחורה הענייה (צבי קודש עמ' 157-152) .

 

האם מותר להתחתן עם בחורה לא יפה?

ודאי. הרי כתוב "שקר החן והבל היופי, אשה יראת ד' היא תתהלל". אם תתחתן עם בחורה יפה לא תוכל לשיר אשת חיל.. שאלו את הפילוסוף וולטר מה זה אישה יפה, הוא ענה: "תלוי את מי תשאל, אם תשאל כושי הוא יאמר כושית, אם תשאל יפני – יפנית, פר – פרה, קרפד – קרפדה. ואם תשאל פילוסוף, הוא יענה בליל מילים בלתי מובן".

עיין מהר"ל 'נתיב האמת' על הגמרא בכתובות (טז, ב-יז, א): "כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו להן ב"ש לב"ה: הרי שהייתה חיגרת או סומא, אומרים לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה: מדבר שקר תרחק. אמרו להם ב"ה לב"ש: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר: ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות". מסביר המהר"ל שהיופי והאמת הם סוביקטיבים, לא בגלל שהיא יפה הוא אוהב אותה, בגלל שהוא אוהב אותה היא יפה.

 

האם מותר להתחתן עם בחורה צולעת?

איפה כתוב שאסור לצלוע? אפילו יעקב אבינו צלע על ירכו.

 

אם חסר לה אצבע?

שטויות. מה זה משנה? היא לא מניחה תפילין.

 

אם חסר לה יד?

מה הבעיה? "איך היא תטפל בתינוק?" מה, אין בעלים עם שתי ידיים שמאליות?

 

האם מותר להתחתן עם אישה כעסנית?

זה מעלה. עם אישה כעסנית תלמד ענווה. מעשה בבחור שביקש להתחתן עם אישה רעה. שאלו אותו למה, והוא אמר שזה מה שהוא רוצה, כי בזכותה יהיה לו גן עדן. הוא התחתן עם האישה הכי רעה שמצאו לו. לאחר זמן, התלונן שרימו אותו, שהיא אישה נפלאה והיא עושה כל מה שהוא רוצה. בדקו וראו שהוא צודק. שאלו אותה למה היא מתנהגת כך והיא אמרה: "הוא רצה בזכותי לקבל גן עדן?! שימשיך לחלום"...

 

האם מותר להתחתן עם אישה לא מסודרת?

למה לא? תסדר וכך תלמד ענווה. מעשה באישה שכתבה לי מכתב שהבת שלה לא מסודרת ושבחיים היא לא ראתה חוסר סדר כמו במשפחה שלה. כשהיא באה לבקר יש על הרצפה סירים עם אוכל משבת שעברה שכבר הספיק להתקלקל, וגם כל הבית דביק, ממש מהפכת סדום ועמורה. היא ביקשה שאכתוב מכתב על ערך של סדר ונקיון והיא תעביר לה. כתבתי ונתתי לה. יום אחד אני מוזמן אל משפחה, ובאמצע הארוחה האישה אומרת שאני כתבתי מכתב לאימא שלה על סדר ונקיון והיא נתנה לה. רק אז שמתי לב שבבית יש מהפכה שאי אפשר לתאר, אבל עד אז לא שמתי לב משום שהבית היה מלא שמחה.

 

האם מותר להתחתן עם אישה ששם אביה כשם החתן?

ודאי. רבי יהודה החסיד ציווה בצוואתו שלא להתחתן עם אישה ששם אביה כשם החתן (ס' כג, מוזכר גם ב'פתחי תשובה' אה"ע ב, קז ויו"ד קטז, ו). נחלקו בעניין צוואת רבי יהודה החסיד, האם היא מחייבת את כולם או רק את זרעו. ה'נודע ביהודה' אמר (מהד"ת אה"ע ס' עט), שמה שכתוב בצוואה לא מוזכר בגמרא ואי אפשר להוסיף דברים שאינם מוזכרים בגמרא. האדמו"ר מצנאז לא הסכים, ואמר שעל כולם להתייחס לדברים אלו (שו"ת 'דברי חיים' אה"ע ס' ח). מכל מקום יש המייעצים להוסיף שם וכך נפטרת הבעיה. מרן הרב קוק כתב על זה שלוש תשובות בתחילת שו"ת 'עזרת כהן' (ס' ה-ז). שם הרב אומר שכל ההקפדה הזו הינה כאשר מישהו מציע שידוך, שהרי תמיד ניתן להציע מישהי אחרת. אך אם הזוג כבר מכירים הדין שונה, שכן כבר לא קל למצוא בן זוג אחר ולהתחתן. עוד אומר שם שזה לא שייך בארץ ישראל, כי זכות ארץ ישראל מגינה מהעניינים הסגוליים האלה. הרב מזכיר את הגמרא בברכות (מד, א), שעיר אחת הייתה בארץ ישראל וגופנית שמה, שהיו בה שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זוגות אחיות כהנות. אם כן, ברור שלא חששו מזוגות משום סגולת ארץ ישראל. ובכלל, 'מאן דלא קפיד לא קפדינן ביה'. עוד כתב הרב שאם יש חפץ נפשי, נטיה ורצון להתחתן אין צורך לחשוש.

יש להזכיר שהשם המלא של הגר"ח קניבסקי הוא ר' שמריהו יוסף חיים. כידוע הוא החתן של הג"ר יוסף שלום אלישיב. פעם מישהו שאל איך התירו לשדך כששם החתן ושם חמיו הוא יוסף, וה'חזון איש', דודו של הג"ר קניבסקי, השתיקו ואמר: "מי אמר לך לגלות את זה? על כל פנים, משום שהיו לחתן ולחמיו שמות נוספים אין בעיה" (עיין 'ארחות רבנו' ד רמו-רמז).

בקיצור: אין מה לפחד. אם מוסיפים שם אין בעיה לכל השיטות.

 

האם צריך להתחתן עם בת תלמיד חכם?

צריך בת תלמיד חכם (שו"ע אה"ע ב, ו), או שהיא כמו בת תלמיד חכם. פעם הבנים היו כמו ההורים, עד כדי כך שחז"ל אמרו, שהנושא אישה יבדוק באחיה (בבא בתרא קי, א). היום האחים לא אותו הדבר. לא מקפידים על זה. העיקר שהיא בעצמה תהיה תלמידה חכמה. החסידים יותר מחמירים בזה, המתנגדים לא מקפידים.

יש מדרגות מדרגות, ואדם צריך להשתדל עד כמה שאפשר להתחתן עם בת תלמיד חכם. מכל מקום, תכונות הבחורה עצמה הן החשובות ביותר, שהרי אדם מתחתן עם אשתו ולא עם מחותניו, חשובים וגדולים ככל שיהיו.