גלות ישמעאל

שאלה:
לרב שלום, איך ניתן לפרש את המקורות שלפיהם אנחנו ליכאורה נימצאים בגלות ישמעאל? (כגון בפירושו של רבי חיים ויטאל על ספר תהילים "עתידין ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמאל.וגלות חמישית זו שהיא אחרונה לכולם, קשה מכולם, והיא גלות ישמעאל הניקראת פרא אדם" ועוד כתוב בזוהר "אין לך גלות קשה לישראל מגלות ישמעאל"). תודה רבה!

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

א. קשה ללמוד תורה במייל ובמיוחד על נבואות וקטעים מהזוהר. ב. שאל רב בעל פה. ג. כבר היו.

להדפסת השו"תPrint