וידוי בישיבה

שאלה:
כבוד הרב יש לנו ב' שאלות א. האם חיבים לומר קורבנות ואם כן האם צריך להשלים ב. האם בלילה שעיפים מותר לומר את הוידוי שבקריאת שמע בשכיבה או בישיבה לי ולאשתי?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

א. כן. ראוי. ב. אפשר בישיבה בשעת הדחק

להדפסת השו"תPrint