פסח

שאלה:
האם מותר להשתמש בפסח בקופסאות שימורים של תירס וכד'מימות השנה, או לשים בצד, או למכור?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב:

ספרדים אפשר.

בברכות התורה מתוככי ירושלים

להדפסת השו"תPrint