אב גוי

שאלה:
האם בן יהודי כדת וכדין מחויב בכבוד אביו?ומה המקור לכך?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

שלום -

תשובת הרב: יש לכבדו כמו שגויים מכבדים את הוריהם.  עיין אנק' תלמודית ו 262.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint