משפט

שאלה:
איזה פרק מתהילים קוראים להצלחה במשפט?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: כל פרק תהילים. כמובן אין זה קסם, אלא תחנונים.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint