תפילה

שאלה:
א. האם בזה שאנו מפללים אנו משנים את הרצון האלוהי? ב. אם לא, איך תפילה משפיעה ופועלת?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תפלה פועלת, אך אינה קסם,
ורבונו של עולם מחליט לאן להפנותה לברכה, ולא דווקא על פי שיקולנו אנו.

להדפסת השו"תPrint