מנהגים

שאלה:
איך מנהג נהיה כמנהגך? האם מספיק שאביך למד בישיבה ולקח עליו לעשות X, ואזי אתה חייב ללכת בדרכיו?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: אם קיבלת, נהגת או זה של עדתך. בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint