דת ומדע

שאלה:
1. היחס בין כדור הארץ לשמש - ברמב"ם (הלכות יסודי הורה ג, ד) ובשאר הראשונים מבואר שכדור הארץ במרכז והשמש וכוכבי הלכת נעים סביבו. וכמובן שזה נוגד את הדעה היום... מה גם שמיצאנו כי "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים". כיצד יש לתרץ זאת? 2. הריגת כינה בשבת - בגמרא (שבת קז:) מבואר שהכינה נוצרת מהזיעה ולא בוקעת מביצה, (ולכן מותר להורגה בשבת), ואילו חכמי המדע היום נוקטים שהכינים פרות ורבות מזכר ונקבה. כיצד יש לתרץ זאת?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

שאלות חשובות אך מורכב למייל יש לשאול רב בעל פה

להדפסת השו"תPrint