כמה ימים חגג משה את ראש השנה

שאלה:
בראשון לחודש השביעי מקרא קדש יהיה לכם .על השני לא נאמר דבר ,ללמדך ראש השנה יום אחד ,ויותר מזה נאמר לא תוסיף על המצוה אשר אנכי מצווה אתכם .אז מדוע לא שומעים לתורה וחוגגים יומיים מי זה שזלזל בדברי תורתנו הקדושה ,שום סבה ושום הסבר לדעתי אינם ראויים

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אי אפשר ללמוד גמרא במייל. יש לשאול רב בעל פה או ללמוד התחלת מסכת ביצה שדנה בדיוק בשאלתך.

להדפסת השו"תPrint